การจัดการฝั่ง Device บอร์ดส่งข้อมูล

ขั้นตอนต่อไป  เป็นการเตรียม  อุปกรณ์ฝั่ง บอร์ด  ไอโอที   เช่น  Arduino Uno, ESP8266, ESP32, Arduino Mega  หรือ Controllino

เราขอยกตัวอย่างด้วย ESP8266 ครับ

ขั้นตอนแรก  คือเตรียม  อุปกรณ์ และ โค้ด  ให้เรียบร้อย  ตามรูป

   

โดยต่อ ขา (+) ที่ขา  3V3    ต่อขา  (-)   ที่ขา  GND  และ ขา Out ที่ขา  D1

มาดูฝั่งโค้ดกันเลย  โดยการเชื่อมต่อ  Internet ผ่านทาง Wifi นั้นก็ปรับตั้งเองตาม WiFI ที่บ้านที่สำนักงานกันนะครับ

/*
  This sketch establishes a TCP connection to a "quote of the day" service.
  It sends a "hello" message, and then prints received data.
  sending to Adminsystem device 60
  Board selection : Generic ESP8266 Module
*/

#include <ESP8266WiFi.h>
//==========
#include "DHTesp.h"

#ifdef ESP32
#pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP8266 ONLY!)
#error Select ESP8266 board.
#endif
//==================
DHTesp dht;
#ifndef STASSID
#define STASSID "Arsenae_2.4G"      // ตั้งตาม WiFi ของท่าน
#define STAPSK "kb075699212"      // ตั้งตาม WiFi ของท่าน
#endif
//======================
const char* ssid   = STASSID;
const char* password = STAPSK;

const char* host = "otrixiot.com";
const uint16_t port = 80;
const char*code = "ESP-8266ax01";    // กำหนดโค้ด code เป็นรหัสผ่านในการส่ง  ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Device code ใน แพลตฟอร์ม 

float vHumidity = 0;
float humidity=0;
float vTemperature = 0;
float temperature = 0;
float data1=60;
float data2=33;
float data3=33;
float data4=33;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;

void setup_dht()
{
 Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)\tHeatIndex (C)\t(F)");
 String thisBoard= ARDUINO_BOARD;
 Serial.println(thisBoard);

 // Autodetect is not working reliable, don't use the following line
 // dht.setup(17);
 // use this instead: 
 dht.setup(5, DHTesp::DHT22); // Connect DHT sensor to GPIO 17
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 setup_dht();
 // We start by connecting to a WiFi network

 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 /* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
   would try to act as both a client and an access-point and could cause
   network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop_dht()
{
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());

 humidity = dht.getHumidity();
 temperature = dht.getTemperature();

 Serial.print(dht.getStatusString());
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(temperature, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(dht.computeHeatIndex(temperature, humidity, false), 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.println(dht.computeHeatIndex(dht.toFahrenheit(temperature), humidity, true), 1);
 delay(2000);
}

void loop() {
 loop_dht();
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.print(host);
 Serial.print(':');
 Serial.println(port);

 // Use WiFiClient class to create TCP connections
 WiFiClient client;
 if (!client.connect(host, port)) {
  Serial.println("connection failed");
  delay(5000);
  return;
 }
data3=humidity;         // กำหนดค่าให้กับตัวแปร data3
data4=temperature;       //  กำหนดค่าให้กับตัวแปร data4
 
 // This will send a string to the server
 Serial.println("sending data to server");
   String url = "/api/insertData?device_id=" + String(60)+"&code="+String(code)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 

// ข้อความ device_id = "+ String(60) "&code="+String(code)  โดยที่ 60 คือ device ID 


  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);

  // This will send the request to the server
  
 
 if (client.connected()) {
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
 }

 // wait for data to be available
 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   delay(60000);
   return;
  }
 }

 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
 Serial.println("receiving from remote server");
 // not testing 'client.connected()' since we do not need to send data here
 while (client.available()) {
  char ch = static_cast<char>(client.read());
  Serial.print(ch);
 }

 // Close the connection
 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
 client.stop();

 delay(60000); // execute once every 5 minutes, don't flood remote service
}

สำหรับท่านที่อยากจะทำการส่งค่าข้อมูลอื่น  เช่น  data5  , data6  ก็ต้องจัดหา  sensor มาเชื่อมต่อ  ให้ถูกต้อง

จากนั้นทำการทดลอง complie และแก้ไขจนสามารถส่งข้อมูลได้

อย่าลืมติดตั้ง  library ที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อนนะครับ

 

1,193 total views, 1 views today