ทดลองเชื่อมต่อ Server และใช้ RTC บน Controllino

วันนี้มาทดลองทำการเชื่อมต่อ  Controllino  เข้ากับ  Internet ผ่านทาง Ethernet Port  และทำการส่งข้อมูลทุก ๆ  5 นาที หรือทุก 1 หรือ 10 นาที  ที่จะต้ังได้ด้วยค่าตัวแปร  post_duration

โค้ดชุดนี้  เป็นโค้ดเดิมจากการ  Data logger ไปสู่ Server และ MySQL database  และเคยเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เช่น  LCD, PZEM power, ต่างๆ  เลยยังคงเก็บ  การ  include  library ต่างๆ ไว้เช่นเดิม  และดูมันจะรกๆ ซักหน่อย   แต่  ไลบลารีที่จำเป็นสำหรับตัวอย่างนี้คือ

#include <SPI.h>  และ  #include<Controllino.h>

และทำการเอา Controllino  ยึดรางลงกล่องกันก่อน  ตามรูป  พร้อมต่อสาย Lan และ Power Supply 12 Vdc

และขออธิบายเพิ่มเติมจากโค้ดก่อน  เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ controllino

……..

int New_post_time = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับตรวจเวลารอบหใม่

int post_time = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับการบันทึกข้อมูลครั้งก่อน

int Time_check = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับเช็คระยะห่างของเวลา

int post_duration = 5; // กำหนดเวลาการโพสต์ ทุก ๆ 5 นาที

…….

และ  ในส่วนของการเช็คเวลาว่าจะทำการบันทึกข้อมูลทุก ๆ  5 นาที

…..

Serial.print(“Minute: “);  ส่วนนี้เอาไว้เชคทางพอร์ต serial ว่าเป็นเวลาที่นาทีที่เท่าไหร่

New_post_time = Controllino_GetMinute();  เป็นการกำหนดตัวแปรเวลาใหม่  คือเวลาเป็นนาทีที่ได้จากระบบ RTC ของ controllino

Serial.println(New_post_time);  แสดงเวลาค่าใหม่

Time_check = New_post_time – post_time;  ตรวจสอบระยะเวลาห่าง

if(Time_check < 0)  หากลบกันแล้วน้อยกว่า 0

{

Time_check = New_post_time+60; // บวกเวลาด้วย 60 หากผลลบน้อยกว่า 0 หมายถึงขี้นรอบ ชั่วโมงใหม่

Time_check = Time_check – post_time; //เช็คระยะห่างเวลา

}

Serial.print(“Minute: “); Serial.println(Time_check); //

if (Time_check < post_duration)  –> หากยังไม่ครบช่วงเวลาที่กำหนด

{

Serial.println(“No posting….”); –> ก็ไม่ดำเนินการอะไร

delay(1000);

}

else  –> หากครบกำหนด 5 นาที

{

Serial.println(“Continue millis()…”);  –> ของเก่าลืมลบออก

saveSystemStatusToServer();  –> ทำการเรียกฟังก์ชั่นส่งไป  server

post_time = Controllino_GetMinute(); // เวลาเป็นนาที ที่บันทึกข้อมูลครั้งก่อน

}

………..

จากการทดลองรันโค้ด  ก็พบว่าระบบจะทำการบันทึกข้อมูลได้อย่างมีเสถียรภาพ  ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหา  millis()  overflow  และไม่ต้องติดตั้ง RTC DS3231  จึงเป็นการสร้างงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ไว้คราวหน้าเราจะมาทดสอบต่อ Sensor ต่างๆ  เข้ากับ Controllino และส่งข้อมูลไปเก็บ และออก แอพมือถือ  พร้อมควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย

สวัสดีครับ

/*Revision note
 * Controllino MEGA with Ethernet-Core with Realtime
 * Version 1.0 Date July 17,2019
 * Paipat Samanchuen
 * 
 */
#include <SPI.h> // must include SPI.h before Controllino.h
#include <Controllino.h> 
#include <SD.h> // Datalogger on Ehthernet Shield 10/8/2018 Paipat
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h> 
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h" // temperature sensor
#include <PZEM004T.h> // Energy meter Through Serial 3 on Mega
#include <SoftwareSerial.h> // 
#include <ArduinoJson.h>
#include <NTPClient.h>
#include <Arduino.h>
#include "RTClib.h"
#include <Adafruit_GFX.h>

float flowfactor;

/// Pin for Manual Auto Raspberry Pi and cooling fan //
#define FanPin 25 //
#define RaspberryPin 23
#define ManualModePin 38
#define AutoModePin 39
#define DHTPIN 36 
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//////

////////// Auto Manual Mode ////////
int AutoMode = 0;

///// Set time for posting tp server ///
int New_post_time = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับตรวจเวลารอบหใม่
int post_time = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับการบันทึกข้อมูลครั้งก่อน
int Time_check = 0; // กำหนดตัวแปรสำหรับเช็คระยะห่างของเวลา
int post_duration = 5; // กำหนดเวลาการโพสต์ ทุก ๆ 5 นาที
///// 

/////////// Ethernet Shield //////////////////////////////////////

// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

// fill in an available IP address on your network here,
// for manual configuration:
IPAddress ip2(192, 168, 1, 176); // set ip2 192,168,1,176 for Ethernet shield

// fill in your Domain Name Server address here:
IPAddress myDns(1, 1, 1, 1);

// initialize the library instance:
// with the IP address and port of the server 
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):

EthernetClient client;


const char* host = "xxxxxxx.com";

/////////////////////// end ethernet shield /////
//// next LCD initial /////

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
float LCDDisplayPeriod = 2000;
float LastLCDDisplay;
float ThisLCDDisplay;
//// energy meter setup ///
PZEM004T pzem(&Serial3); // Serial Rx3,TX3 on ATMega energy meter
IPAddress ip(192,168,1,171); // ip for pzem unit 192,168,1,175

bool pzemrdy = false;

/// end PZEM ////
/// prepare host url ////
String url;  // ใช้สำหรับ โปรแกรมส่วนการส่ง
int count = 0;
int httpPort = 80;
float flow55 = 0;
////

const int chipSelect = 4;

/// control panel condition //// 
String panelstate  = "OFF";
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
float data1=33;
float data2=33;
float data3=33;
float data4=33;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void setup() 
{

 String BCS = "On"; 
 setup_Controllino_RTC(); 
 setup_Display();
 setup_PinMode();
 setup_SerialCommunication();
 setup_NetworkConnection();
 setup_DataLogger();
 setup_Sensor_Box_Temperature();

}

void setup_Controllino_RTC() 
{
 Controllino_RTC_init(); // ฟังก์ชั่นการใช้เวลาของ controllino
 /* set time and date by separate values values to the RTC chip */
 /* Day, WeekDay, Month, Year, Hour, Minute, Second); */
 Controllino_SetTimeDate(12,4,1,17,15,41,23); 
 /* or use another possibility and define the time and date by strings, e.g. "Nov 15 2018", "11:41:02" */
 /* following example uses predefined C macros __DATE__ and __TIME__ which represent compilation time */
 Controllino_SetTimeDateStrings(__DATE__, __TIME__); /* set compilation time to the RTC chip */

}

//////////////////////////////////////// End SETUP ///////////////////////////
void(* resetFunc) (void) = 0;

void setup_Display()
{
 lcd.begin(20,4);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("IOT by ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Samong Thailand");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print(" Tel. 091-6982616");
 delay(1000);
 
}

void setup_PinMode()
{
 
 pinMode(FanPin,OUTPUT);
 pinMode(RaspberryPin,OUTPUT); // pin 23
 pinMode(ManualModePin,INPUT); // ขาวัดโหมด manual pin 38
 pinMode(AutoModePin,INPUT); // ขาวัดโหมด Auto pin 39
}

void setup_SerialCommunication()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(115200);
//  mySerial.begin(115200);
}

void setup_NetworkConnection()
{
 // give the ethernet module time to boot up:
 delay(1000);
 // start the Ethernet connection using a fixed IP address and DNS server:
 Ethernet.begin(mac, ip2, myDns);
 // print the Ethernet board/shield's IP address:
 Serial.print("My IP address: ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
 EthernetClient Client;
}


void setup_DataLogger()
{

}

void setup_Sensor_Box_Temperature()
{
 dht.begin();
}

//อ่านสถานะมาเก็บไว้ในตัวแปรvoid scanSensor_Flowrate()
{
 //ใช้เป็น Interrupt แทน
}

void scanSensor_Box_Temperature()
{

}

void scanAllSensor()
{
// scanSensor_Energy();
 scanSensor_Box_Temperature();
}

//แสดงสถานะการทำงานของระบบ
void displayToLCD_Title()
{
}

void displayToLCD_WorkMode()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Control Panel check");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Mode  :");
 lcd.setCursor(10,2);
 lcd.setCursor(0,3);

 lcd.print("Temp 'c :");
 lcd.setCursor(10,3);
}

void displayToLCD_Energy()
{
 
}

void displayToLCD_All_PumpStatus()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Pump Status");

 
}

void displayToLCD_Flowrate()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Flow rate L/MIN");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Total Flow : ");
 lcd.setCursor(14,3);
 
}

void displayToLCD_Flowrate5()
{
 
}

void displayToLCD_pH_EC_A()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Tamod Station");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" pH     : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(" EC us/cm : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print(" Temp 'c  : ");
 lcd.setCursor(14,1);
 lcd.setCursor(14,3);
// lcd.print(temperature);
 
}

void displayToLCD_pH_EC_B()
{
}

void displayToLCD_Inlet_Outlet()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("    inlet outlet");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("pH  : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("EC  : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Flow : ");
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.print("#na");
 lcd.setCursor(9,2);
 lcd.print("#na");
 lcd.setCursor(9,3);
 lcd.print("#na");

 
}

void displayToLCD_TankLevel()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Tank Level");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("T#0:");

}

void displayToLCD_All_aNodeVoltage()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" Cell Voltage (mV)");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("R1 : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("R2 : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("R3 : ");
 lcd.setCursor(11,1); 
 lcd.print("R4 : ");
 lcd.setCursor(11,2);
 lcd.print("R5 : ");
 
 
}

void displayToSerial_Title()
{
}

void displayToSerial_WorkMode()
{
 Serial.println(" Mode check : ");
 Serial.print("Manual mode switch :");
// Serial.println(ManualModePinValue);

 Serial.print("Automode switch : ");
// Serial.println(AutoModePinValue);

 Serial.print("Mode Select ");
// Serial.println(Modeselect);
}

void displayToSerial_Energy()
{
}

void displayToSerial_Flowrate()
{
 
}


void displayToSerial_pH_EC_A()
{
  
}

void displayToSerial_pH_EC_B()
{
}

void displayToSerial_Inlet_Outlet()
{
 
}

void displayToSerial_CalculateFlow()
{
 
}

void displayToSerial_PumpStatus()
{
 
}

void displayToSerial_TankLevel()
{
 
}

void displayAllSystemStatus()
{
 displayAllSystemStatusToLCD();
 displayAllSystemStatusToSerial();
}

void displayAllSystemStatusToLCD()
{
 int timeA = 4000;

 displayToLCD_Title(); delay(timeA);
 displayToLCD_Energy(); delay(timeA);
 displayToLCD_All_PumpStatus(); delay(timeA);
 displayToLCD_Flowrate(); delay(timeA);
 displayToLCD_Flowrate5(); delay(timeA);

 displayToLCD_pH_EC_A(); delay(timeA);
 // displayToLCD_pH_EC_B(); 
 displayToLCD_Inlet_Outlet();
 displayToLCD_TankLevel(); delay(timeA);
 displayToLCD_All_aNodeVoltage(); delay(timeA);
}

void displayAllSystemStatusToSerial()
{
 
}


void saveSystemStatusToServer()
{
  ///// prepare variable of data for upload to server //////
 
  String url = "/iot/api/insertData?device_id=" + String(1)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 /*
  String url = "/api/weather/insert.php?phinlet=" + String(0) + "&AlarmMessage0=" + String(0);
  */      
  Serial.print("Resquesting URL: ");
  Serial.println(url);

 
  delay(1000);
   // if there's a successful connection:
  
  //EthernetClient client;
  delay(1000);
  /*if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) 
  {
  */
   
   if (client.connect(host, 80)) 
    {
      Serial.println("Data submitting to server ... waiting...");
      client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
             "Host: " + host + "\r\n" +
             "Connection: close\r\n\r\n");
    
      //client.println("Connection: close");
      Serial.println("Data saved completed..");
    
    } 
    else 
    {
     // if you couldn't make a connection:
     Serial.println("connection failed 2 ");
    }
  
    while(client.available())
       {
       String line = client.readStringUntil('\r');
       Serial.print(line);
       }
  /*
   }
   */
  client.stop();
  Serial.println("closing connection");

}

///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////

void loop()
{
 runSystem();  //ระบบเริ่มทำงาน 
 /// get time
 Serial.print("Minute: "); New_post_time = Controllino_GetMinute(); Serial.println(New_post_time);
 Time_check = New_post_time - post_time;
 if(Time_check < 0)
 {
  Time_check = New_post_time+60; // บวกเวลาด้วย 60 หากผลลบน้อยกว่า 0 หมายถึงขี้นรอบ ชั่วโมงใหม่
  Time_check = Time_check - post_time; //เช็คระยะห่างเวลา
 }
 Serial.print("Minute: ");
 Serial.println(Time_check);
 //
 if (Time_check < post_duration) 
 {
 Serial.println("No posting....");
 delay(1000);
 //resetFunc(); 
 }
 else
 {
 Serial.println("Continue millis()...");
 saveSystemStatusToServer();
 post_time = Controllino_GetMinute(); // เวลาเป็นนาที ที่บันทึกข้อมูลครั้งก่อน
 }
}

////////////////////////////////////// end loop /////////
///////////////////////////////////////////////////////////

void runSystem()
{

}

//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////

void initializeAllSensorStatus()
{
 initializeSensorStatus_Energy();
 initializeSensorStatus_Flowrate();
 initializeSensorStatus_pH();
 initializeSensorStatus_EC();
}

void initializeSensorStatus_Energy()
{
}

void initializeSensorStatus_Flowrate()
{
}

void initializeSensorStatus_pH()
{
}

void initializeSensorStatus_EC()
{
}


void runMode_Auto()
{
 doModeAuto_Start();
 doModeAuto_Operate();
 doModeAuto_Complete();
}

void doModeAuto_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeAuto_Operate()
{
// readControlCommandFromServer();
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
// saveSystemStatusToDataLogger();
 saveSystemStatusToServer();
// resetAlarmMessage();
}

void doModeAuto_Complete()
{
}

void doModeManual_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeManual_Operate()
{
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
// saveSystemStatusToDataLogger();
 saveSystemStatusToServer();
}

void doModeManual_Complete()
{
}

void runMode_Manual()
{
 doModeManual_Start();
 doModeManual_Operate();
 doModeManual_Complete();
}

void runMode_Off()
{
  doModeOff_Start();
  doModeOff_Operate();
  doModeOff_Complete();
}

void doModeOff_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeOff_Operate()
{
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
// saveSystemStatusToDataLogger(); 
 saveSystemStatusToServer();
}

void doModeOff_Complete()
{
 displayAllSystemStatus();
}


/////////////////////////// end /////////////
void SwitchOnRaspberryPi()
{
 digitalWrite(RaspberryPin,LOW);
}

 

 

965 total views, 1 views today