การใช้ DHT22 กับ ESP32 และ ESP8266

สวัสดีครับ

วันนี้นำเอาเรื่องราวที่เป็นปัญหาสำหรับการเริ่มต้นเล่น  อุปกรณ์พื้นฐาน  เช่น  ESP32  ESP8266 กับ DHT11, DHT22, AM2315, AM2310

ที่ดูเหมือนจะง่ายเอา เข้าจริงๆ ก็วุ่นวายทีเดียว   กระทั่งได้คำตัวก็เอามาแชร์กันครับ

ข้อแตกต่างข้อแรก  คือ การเรียกใช้ WiFi ของ  ESP8266 กับ ESP32  คนละตัวกัน

 • ESP8266 ก็ให้ใช้  #include <ESP8266WiFI.h>  ตามปกติ
 • ESP32     ก็ให้ใช้  #include <WiFI.h>  และไปปิดคอมเม้นท์  //#include <ESP8266WiFi.h>

ข้อแตกต่างถัดไปคือการเรียกใช้  DHT library

 • #include <Adafruit_Sensor.h>
 • #include <DHT.h> // กรณีนี้ต้องใช้คู่กันกับ DHT_U.h
 • #include <DHT_U.h>

และ  เลือกใช้กันให้ถูกต้อง

 • //#define DHTTYPE  DHT11 // DHT 11
 • #define DHTTYPE   DHT22 // DHT 22 (AM2302)
 • //#define DHTTYPE   DHT21 // DHT 21 (AM2301)

และ

 • DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 • //DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
 • uint32_t delayMS;

ตามตัวอย่าง  ก็ลองสืบหา  library กันดูนะครับ

และตรวจสอบเรื่อง  ขา  กันให้เรียบร้อย  ก็เป็นอันว่าสำเร็จ

สำหรับ code อื่นๆ นั้นจะยาวหน่อยเป็นส่วนของการวัดน้ำฝน  และการเชื่อมต่อกับ Server

ลองๆ กันดูนะครับ  ทักทายสอบถามได้ทาง  Inbox facebook ครับ

/*
 * This sketch sends data via HTTP GET requests to data.sparkfun.com service.
 *
 * You need to get streamId and privateKey at data.sparkfun.com and paste them
 * below. Or just customize this script to talk to other HTTP servers.
 * Set board NodeMCU-32S pr ESP32 Dev Module
 * Set Programmer AVRISP mkll
 */
//===== AM2301 - DHT21 setting
// Unified Sensor Library Example
// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
// Released under an MIT license.

// Depends on the following Arduino libraries:
// - Adafruit Unified Sensor Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// Use 3V3 GIOP 2 ESP32 Dev Module 
// Programmer AVRSIP mkll

#include <ESP8266WiFi.h>
//
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h> // กรณีนี้ต้องใช้คู่กันกับ DHT_U.h
#include <DHT_U.h>

#define DHTPIN 2 // Pin which is connected to the DHT sensor.

// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE      DHT11   // DHT 11 
#define DHTTYPE      DHT22   // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE      DHT21   // DHT 21 (AM2301)

// See guide for details on sensor wiring and usage:
//  https://learn.adafruit.com/dht/overview

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
uint32_t delayMS;

//=========
//#include <WiFi.h> // for ESP32 
//======

 //====

const char* ssid   = "Arsenal2019_2.4G";
const char* password = "kb756992xxxxx12";

const char* host = "otrixiot.com";
const char* code = "SRC-Wxxxxx";
const char* dID = "9xxx2";
float temp_0 = 0;
float humid_0 = 0;
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
float data1=33;
float data2=33;
float data3=0; // rainsensor value
float data4=100;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;

/// rain sensor
int RainSensorPin = A0;  // select the input pin for the potentiometer
int RainSensorValue = 0; 

///

/*
void setup_Sensor_Box_Temperature()
{
 dht.begin();
}
*/
/// ===
void DHT_setup() {
 Serial.begin(115200); 
 // Initialize device.
 dht.begin();
 
}

void AM2301_setup() {
 Serial.begin(115200); 
 // Initialize device.
 dht.begin();
 Serial.println("DHTxx Unified Sensor Example");
 // Print temperature sensor details.
 sensor_t sensor;
 dht.temperature().getSensor(&sensor);
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.println("Temperature");
 Serial.print ("Sensor:    "); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print ("Driver Ver:  "); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print ("Unique ID:  "); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print ("Max Value:  "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" *C");
 Serial.print ("Min Value:  "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" *C");
 Serial.print ("Resolution:  "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" *C"); 
 Serial.println("------------------------------------");
 // Print humidity sensor details.
 dht.humidity().getSensor(&sensor);
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.println("Humidity");
 Serial.print ("Sensor:    "); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print ("Driver Ver:  "); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print ("Unique ID:  "); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print ("Max Value:  "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println("%");
 Serial.print ("Min Value:  "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println("%");
 Serial.print ("Resolution:  "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println("%"); 
 Serial.println("------------------------------------");
 // Set delay between sensor readings based on sensor details.
 delayMS = sensor.min_delay / 1000;
}


// Main setup ========
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  //DHT_setup();   
  AM2301_setup();
  delay(10);

  // We start by connecting to a WiFi network

  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

int value = 0;

void loop()
{
  delay(5000);
  //DHT_loop();
  AM2301_loop();
//  scanSensor_Box_Temperature();
  //data1 = vTemperature;
  ++value;
  data1 = temp_0;
  data2 = humid_0;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  Rain_loop();
  Serial.print("Rain ... mm ");Serial.println(data3);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  }

  // We now create a URI for the request
   String url = "/api/insertData?device_id=" + String(dID)+"&code="+String(code)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);

  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
    }
  }

  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
  }

  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  delay(50000);
}
//====
/*
void DHT_loop() {
 // Delay between measurements.
 delay(2000);

 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
 temp_0 = t;
 humid_0 = h;
 
}
*/
void Rain_loop() {
 // read the value from the sensor:
 RainSensorValue = analogRead(RainSensorPin);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
 data3 = RainSensorValue*50/1023;
}
//====
void AM2301_loop() {
 // Delay between measurements.
 delay(delayMS);
 // Get temperature event and print its value.
 sensors_event_t event; 
 dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan(event.temperature)) {
  Serial.println("Error reading temperature!");
 }
 else {
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(event.temperature);
  Serial.println(" *C");
  temp_0 = event.temperature;
 }
 // Get humidity event and print its value.
 dht.humidity().getEvent(&event);
 if (isnan(event.relative_humidity)) {
  Serial.println("Error reading humidity!");
 }
 else {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(event.relative_humidity);
  Serial.println("%");
  humid_0 = event.relative_humidity;
 }
 
}

และอีก โค้ดสำหรับ  ESP32 กับ  DHT22  ที่ต้องใช้  library  DHTesp.h   ดู  #include <DHTesp.h>

#include <DHTesp.h>

//#include "DHT.h"

#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT22

DHTesp dht(DHTPIN,DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHTxx test!");

 dht.begin();
}

void loop() {
 delay(2000);

 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 float f = dht.readTemperature(true);

 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
}

 

1,630 total views, 6 views today