อัพเดทแพลตฟอร์มไอโอที-ทดลองใช้ได้เลย

ความเดิมนานมาพอสมควรแล้วครับกับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรองรับระบบไอโอที   จนวันนี้มีความคืบหน้าพร้อมที่จะใช้งานและเรียกมันว่า  เวอร์ชั่น  1   โดยมีความสามารถดังนี้

 1. จำนวนระดับหรือโครงสร้าง  มี 3 ระดับ คือ ชั้น Application , System  และ Device
 2. ในชั้น System   เปิดโอกาสให้ user เพิ่ม Device  ได้ตามที่ต้องการ
 3. ในชั้น  Device  สามารถที่จะทำการดูข้อมูล  ดูกราฟและ  export ข้อมูลมาเป็น excel ได้
 4. ในการแสดงผลกราฟ  ให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูจำนวนชุดข้อมูล  เลือกช่วงเวลาที่สนใจ

จึงเชื่อว่าความสามารถของระบบในรุ่นที่ 1 จะดีพอที่จะจัดเก็บข้อมูลการทดสอบต่างๆ   และในเวอร์ชั่นต่อไปจะเป็นการพัฒนาเป็นแอพมือถือ  สำหรับผู้ใช้งานได้ติดตามสั่งการ  ปิดเปิดระบบ  เช่นปิดเปิดแอร์  ปิดเปิดไฟฟ้า  ปิดเปิดปั๊มน้ำ  ปิดเปิดระบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ระบบในลักษณะนี้  มีการพัฒนากันออกมาเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เราเองก็อยากจะพัฒนาไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจ

ระบบนี้เหมาะกับใครบ้าง

 1. นักวิจัย
 2. นักเรียน  นิสิต นักศึกษา
 3. ฟาร์มไอโอที  ที่อยากมีข้อมูลจัดเก็บไว้อย่างละเอียด
 4. เจ้าของบ้านที่ต้องการติดตามสถานะต่างๆ ของตัวบ้าน
 5. หมู่บ้าน  คอนโด  ที่ต้องการวัดการใช้ไฟฟ้า  ติดตามสถานะการใช้ไฟฟ้า

สำหรับผู้สนใจ  ติดต่อกลับมาหาเราได้

สำหรับผู้สนใจ  ลองลงโค้ด  ในอุปกรณ์ของท่านตามตัวอย่างนี้

 

/*
 * This sketch sends data via HTTP GET requests to data.sparkfun.com service.
 *
 * You need to get streamId and privateKey at data.sparkfun.com and paste them
 * below. Or just customize this script to talk to other HTTP servers.
 * Set board NodeMCU-32S pr ESP32 Dev Module
 * Set Programmer AVRISP mkll
 */
//=====
#include <WiFi.h>
//#include "DHT.h" // temperature sensor

const char* ssid   = "Arsenae_2.4G";
const char* password = "kb07xxxxx5699212";
const char* code = "xxxxxxx"; // รหัสผ่านจากระบบ

const char* host = "xxxxxx.com";
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
float data1=55;
float data2=33;
float data3=33;
float data4=33;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;

// Main setup ========
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  //setup_Sensor_Box_Temperature();
  delay(10);

  // We start by connecting to a WiFi network

  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

int value = 0;

void loop()
{
  delay(5000);
//  scanSensor_Box_Temperature();
  //data1 = vTemperature;
  ++value;

  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);

  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  }

  // We now create a URI for the request
   String url = "/iot/api/insertData?device_id=" + String(37)+ "&code="+String(code)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);

  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
    }
  }

  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
  }

  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  delay(120000);
}
void oldloop()
{
 
 delay(120000);
}

 

โค้ดสำคัญสำหรับการส่งข้อมูล  คือ

 

String url = “/iot/api/insertData?device_id=” + String(37)+”&code=”+String(code)+”&data1=” +String(data1) +”&data2=”+ String(data2)+”&data3=” +String(data3)+”&data4=” +String(data4)+”&data5=” +String(data5) +”&data6=” +String(data6)+”&data7=” +String(data7)+”&data8=” +String(data8)+”&data9=” +String(data9) +”&data10=” +String(data10)+”&data11=” +String(data11)+”&data12=” +String(data12)+”&data13=” +String(data13) +”&data14=” +String(data14)+”&data15=” +String(data15)+”&data16=” +String(data16)+”&data17=” +String(data17) +”&data18=” +String(data18)+”&data19=” +String(data19)+”&data20=” +String(data20);

String(37)  คือ ตัวอย่างหมายเลข  ID ของระบบ  และ  code คือ  รหัสผ่านสำหรับ  device ในการส่งข้อมูลเข้าไปเก็บ

ซึ่ง  ID  และ  Code  คือระบบความปลอดภัยนั่นเองครับ

สำหรับการทดลองส่งค่าจริง  ของ  data1, data2, data3, data4  ให้ทำการ  อ่านค่ามาจากเซนเซอร์ต่างๆ  เช่ อาจจะกำหนด  data1 = temperature ; data2 =  humidity;  ดังเข่นตัวอย่าง  esp8266 ตามแนบ

/*
  This sketch establishes a TCP connection to a "quote of the day" service.
  It sends a "hello" message, and then prints received data.
  sending to Adminsystem device 46
*/

#include <ESP8266WiFi.h>
//==========
#include "DHTesp.h"

#ifdef ESP32
#pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP8266 ONLY!)
#error Select ESP8266 board.
#endif
//==================
DHTesp dht;
#ifndef STASSID
#define STASSID "Arsenae_2.4G"
#define STAPSK "kb0xxxxx5699212"
#endif
//======================
const char* ssid   = STASSID;
const char* password = STAPSK;
const char* code = "xxxxx"; // รหัสผ่านที่จะได้รับ
const char* host = "xxxxx.com";
const uint16_t port = 80;
float vHumidity = 0;
float humidity=0;
float vTemperature = 0;
float temperature = 0;
float data1=46;
float data2=33;
float data3=33;
float data4=33;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;

void setup_dht()
{
 Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)\tHeatIndex (C)\t(F)");
 String thisBoard= ARDUINO_BOARD;
 Serial.println(thisBoard);

 // Autodetect is not working reliable, don't use the following line
 // dht.setup(17);
 // use this instead: 
 dht.setup(5, DHTesp::DHT22); // Connect DHT sensor to GPIO 17
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 setup_dht();
 // We start by connecting to a WiFi network

 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 /* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
   would try to act as both a client and an access-point and could cause
   network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop_dht()
{
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());

 humidity = dht.getHumidity();
 temperature = dht.getTemperature();

 Serial.print(dht.getStatusString());
 Serial.print("\t");
 Serial.print(humidity, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(temperature, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(dht.computeHeatIndex(temperature, humidity, false), 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.println(dht.computeHeatIndex(dht.toFahrenheit(temperature), humidity, true), 1);
 delay(2000);
}

void loop() {
 loop_dht();
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.print(host);
 Serial.print(':');
 Serial.println(port);

 // Use WiFiClient class to create TCP connections
 WiFiClient client;
 if (!client.connect(host, port)) {
  Serial.println("connection failed");
  delay(5000);
  return;
 }
data3=humidity;
data4=temperature;
 
 // This will send a string to the server
 Serial.println("sending data to server");
   String url = "/iot/api/insertData?device_id=" + String(46)+"&code="+String(code)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);

  // This will send the request to the server
  
 
 if (client.connected()) {
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
 }

 // wait for data to be available
 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   delay(60000);
   return;
  }
 }

 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
 Serial.println("receiving from remote server");
 // not testing 'client.connected()' since we do not need to send data here
 while (client.available()) {
  char ch = static_cast<char>(client.read());
  Serial.print(ch);
 }

 // Close the connection
 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
 client.stop();

 delay(60000); // execute once every 5 minutes, don't flood remote service
}


สำหรับท่านที่สนใจร่วทดสอบ  ดูเงื่อนไขการสมัคร  ได้เลย

ลิงก์   url  เวบสำหรับทดสอบ   http://otrixiot.com/iot/#/admin/systems

1,151 total views, 2 views today